tańce narodowe

oberek

nauka tańca

Oberek (zwany też obertasem, drygantem, okrąglakiem, okrągłym, wyrywasem, wyrwanym, wyrwasem, zawijaczem itp.) charakteryzuje się trójmiarowym metrum, rytmiką mazurkową, szybkim tempem, wirowością oraz sporą dozą improwizacji, przejawiającej się w stosowaniu rozlicznych elementów ozdobnych w krokach, ujęciach i gestach rąk. W formie narodowej to taniec wzorowany na wiejskich tańcach z terenu Mazowsza, przyjęty przez warstwy wyższe w ciągu XIX wieku i poddany stylizacji w estetyce salonowo-scenicznej, ideologizacji narodowej, popularyzacji i standaryzacji uwzględniającej powszechnie przyjęte przekonania o swoistości zachowanych elementów ruchowo-muzycznych.

> Więcej

W świetle badań muzykologicznych, rytmika pokrewna współczesnej oberkowej pojawiła się nie wcześniej niż w XVII wieku[1], co zdaje się korespondować z takimi określeniami z epoki, jak: wyrwaniec (Hieronim Morsztyn, 1624), skoczne obwertasy (Adam Korczyński, 1675), czy wyrwany (Jan Chryzostom Pasek, ok. 1690-1695)[2]. Jednak ze względu na brak opisów tańców kryjących się pod tymi terminami trudno je utożsamiać z oberkiem. Podejrzewać zaś należy, że były to poprzedzające oberka gatunki o charakterze mazurkowym. Danuta Idaszak twierdzi, że oberek wyłonił się z gatunku mazura dopiero pomiędzy 1750 a 1830 rokiem[3], stopniowo zresztą rugując wiejskiego mazura. Prawdopodobnie o tym procesie pisał w 1829 roku Kazimierz Brodziński, sugerując wpływ wirowego walca, zaadaptowanego od licznej w Warszawie przełomu XVIII i XIX wieku ludności niemieckiej[4]. Z tego właśnie czasu (1797 rok) pochodzi pierwsze na terenie Polski wyobrażenie graficzne tańca wirowego, wykonane przez Michała Płońskiego w Nieborowie. Jednak Jan Prosnak doszukiwał się oberka w wystawionym już w 1783 roku wodewilach Żółta szlafmyca, albo kolęda na Nowy Rok Gaetana (Kajetana Majera) i Słowik, czyli Kasia z Hanką na wydaniu Macieja Kamieńskiego z roku 1790[5]. Oberek pojawił się też w 1816 roku w operze Zabobon, czyli Krakowiacy i Górale Karola Kurpińskiego i Jana Nepomucena Kamińskiego, jak też w powstałym w 1823 roku balecie Wesele krakowskie w Oycowie Karola Kurpińskiego i Józefa Damse (z fragmentami z wodewilu Stefaniego) w choreografii Julii Mierzyńskiej i Maurice’a Piona[6]. Użyty został także w finale powstałego podówczas Koncertu fortepianowego C-dur Franciszka Lessla. Nazwa „obertas” pada w korespondencji Fryderyka Chopina z 1825 roku, relacjonującej przebieg dożynek w Obrowie[7]. Kompozytor jako jeden z pierwszych wplótł fragmenty o charakterze oberkowym do niektórych swoich mazurków z okresu warszawskiego. Jednak nazwa „oberek” w literaturze pojawiła się dopiero w roku 1831 w pracy Gry i zabawy różnych stanów… Łukasza Gołębiowskiego[8], a pierwsza kompozycja określona tym mianem (Obertas-mazur Kazimierza Lubomirskiego) w 1839 roku. Z kolei Oberek ze zbioru Kwiaty karnawałowe Karola Hausera z 1846 roku jest najstarszym znanym nam potwierdzeniem wykonania oberka w salonowej praktyce tanecznej.

Opis towarzyskiej, salonowej formy oberka – inspirowanej być może także przez pojawiające się podówczas opisy form wiejskich[9] – jako pierwszy opublikował Arkadiusz Kleczewski w roku 1879. Za podstawową cechę uznał on wirowanie w lewo i stosowanie elementów ozdobnych: hołubców, „wyrwasów” (naprzemienne klęki na prawą i lewą nogę), oraz zataczania prawą nogą półkola[10]. Z kolei Karol Mestenhauser w 1888 roku proponował rozbudowane figury: Nie uciekaj dziewczę, Zawadyjaka, Harne dziewuchy, Z wyrwasem, Obertas z Wieliczki, Przepiórka[11]. Dzięki opisowi z podręcznika Mieczysława Rościszewskiego wiemy, że oberka tańczono chętnie pod koniec zabawy, a tancerze używali także pas mazurowych (hołubca, pas marché) oraz „wyrwasów”[12].

XX-wieczne dzieje oberka zostały zdominowane przez cele edukacyjne wyznaczone po raz pierwszy przez Zygmunta Kłośnika[13]. W okresie międzywojennym zaowocowały one opracowaniami Jana Ostrowskiego-Naumoffa[14], Józefa Waxmana[15] i Zofii Kwaśnicowej[16]. Kontynuowane były w latach powojennych, choć coraz częściej formy towarzyskie mieszano z formami scenicznymi[17].

Należy zaznaczyć, że w tym czasie rozwinęła się także wersja sceniczna narodowego oberka. Szczególną rolę odegrał tu Feliks Parnell, który dodawał kroki à la chasse czy też pas de basque, różne przysiady i skoki, w tym z obrotami, oraz przekształcone cabriole, a całość wzbogacał licznymi ozdobnikami, takimi jak kroki akcentowane (np. w obrazkach scenicznych Umarł Maciek, umarł i W parku). Obrazu dopełniała groteska i akrobatyka, na czele ze słynnymi „kozłami”[18]. Wiele nowinek wprowadziła także Jadwiga Hryniewiecka, która jakkolwiek bazowała na Kolbergowskich opisach oberka (szczególnie z Kujaw), to jednak dokonywała daleko idącego przerysowania opisanych przez ojca polskiej etnografii elementów ruchowych[19].

Współcześnie stosuje się najczęściej formę, która została ustalona w latach 1987-1989 przez Radę Ekspertów ds. Folkloru Ministerstwa Kultury i Sztuki. Rada precyzyjnie określiła ustawienia, ujęcia i objęcia w parze, pozycje rąk i rodzaje kroków, elementy ozdobne wykonywane przez tancerkę i tancerza oraz figury wykonywane w obrębie pary. Wszystkie te elementy zostały opisane przez Czesława Srokę w książce Polskie tańce narodowe – systematyka[20].

[1] E. Dahlig-Turek, „Rytmy polskie” w muzyce XVI-XIX wieku. Studium morfologiczne, Warszawa 2006, s. 193.

[2] Za: Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, tom 4, Warszawa 1903, s. 356.

[3] D. Idaszak, Mazurek przed Chopinem, w: F.F. Chopin, red. Z. Lissa, Warszawa 1960, s. 246.

[4] K. Brodziński, Wyjątek z pisma o tańcach przez Kazimierza Brodzińskiego, „Melitele” nr 1, 1829, s. 97. Z tezą tą nie zgadzał się Karol Czerniawski, który jednak jeszcze w 1847 roku wśród peryferyjnych społeczności mazowieckich dostrzegał w oberku pozostałości mazura (zwanego drobnym lub wyrwasem); K. Czerniawski, Charakterystyka tańców przez Karola Czerniawskiego, Warszawa 1847, s. 51, 59-60. Potwierdzili to również późniejsi badacze: O. Kolberg, Pieśni ludu polskiego: serya I, zebrał i wydał Oskar Kolberg, Warszawa 1857, s. VIII; K. Mestenhauser, Szkoła tańca Karola Mestenhausera w trzech częściach, t. 2 Tańce kołowe: galop, polka, polka mazurka z troteską, walce, oberek. Tańce figurowe: kontredans, lansjer, imperial, polonez, krakowiak, kotylion, Warszawa 1888, s. 143-144; Z. Kwaśnicowa, Polskie tańce ludowe. Mazur, Warszawa 1953, s. 8.

[5] J. Prosnak, Kultura muzyczna Warszawy XVIII wieku, Kraków 1955, s. 131, 137.\

[6] K.A. Jürgensen, Reconstructing la cracovienne, „Dance Chronicle” 1982, nr 6, s. 233-234.

[7] List do rodziców z 26 sierpnia 1825 r.

[8] Ł. Gołębiowski, Gry i zabawy różnych stanów w kraju całym lub niektórych tylko prowincyach, Warszawa 1831, s. 246.

[9] K. Czerniawski, Charakterystyka tańców przez Karola Czerniawskiego, Warszawa 1847, s. 59-60; K. Zakrzewskiego, Obertas, Dodatek do „Lutni Polskiej”, Poznań 1855, nr 8, s. 58; O. Kolberg, Lud, jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce, Seria IV, Kujawy, Część druga, Warszawa 1867, s. 199-203, 206-207; tenże, Lud…, Serya XII, W. Ks. Poznańskie. Część czwarta, Kraków 1879, odnośnik do s. 321; tenże, Lud…, Serya XIII. W. Ks. Poznańskie. Część piąta, Kraków 1880, s. V, IX-X.

[10] A. Kleczewski, Tańce salonowe, Lwów 1879, s. 99-104.

[11] K. Mestenhauser, Szkoła tańca Karola Mestenhausera w trzech częściach, Część II, Tańce kołowe: Galop – Polka – Polka Mazurka z Troteską – Walce – Oberek, Tańce figurowe: Kontredans – Lansjer – Imperjal – Polonez – Krakowiak – Kotiljon, Warszawa 1888, s. 143-158 (II 1901, III 1904, s. 149-155).

[12] M. Rościszewski, Tańce salonowe. Praktyczny przewodnik dla tancerzy i wodzirejów uwzględniający tańce najnowsze i najmodniejsze z illustracyami, Warszawa 1904, s. 103-104.

[13] Z. Kłośnik, O tańcach narodowych polskich, Lwów 1907.

[14] J. Ostrowski-Naumoff, Polskie tańce narodowe, „Teatr w Szkole” 1936/1937, nr 9, s. 253-261.

[15] J. Waxman, Tańce narodowe, Poznań 1936 (II wyd. – 1936, III wyd. – 1937, s. 58-62, 100-109, IV wyd. - 1946).

[16] Z. Kwaśnicowa, Zbiór pląsów II, Warszawa 1938, s. 168-174, 180-205.

[17] J. Hryniewiecka, Polskie tańce narodowe w formie towarzyskiej, Warszawa 1967 (wyd. 2 – 1971; wyd. 3 – 1973), Różne formy tańców polskich, red. I. Ostrowska, Warszawa 1980, s. 109-115, 295-315; B. Bednarzowa, M. Młodzikowska, Tańce: rytm – ruch – muzyka. Wybór dla potrzeb wychowania fizycznego, Warszawa 1983, s. 125-145; O. Kuźmińska, H. Popielewska, Taniec, rytm, muzyka, Seria: Skrypty Nr 116, Poznań 1995, s. 122-127.

[18] F. Parnell, Moje życie w sztuce tańca (pamiętniki 1898-1947), Łódź 2003, s. 239.

[19] J. Hryniewiecka, Sześć scenicznych układów polskich tańców ludowych, Warszawa 1961 (wyd. 2 - 1962); tejże, Tańce Harnama: polonez, mazur, oberek, kujawiak, Warszawa 1961; tejże, Pięć tańców polskich, Warszawa 1970; tejże, 5 tańców polskich, Warszawa 1990; Różne formy tańców polskich, red. I. Ostrowska, Warszawa 1980.

[20] C. Sroka, Polskie tańce narodowe – systematyka, Warszawa 1990, s. 38-43.